Kategorier
Ventilation

Har du full koll på din OVK-besiktning i Stockholm?

Ventilationssystemet i din fastighet är av grundläggande betydelse för såväl fastighetens välbefinnande som de människor och djur som befinner sig inom dess väggar. Det är dock ofta svårt att genast upptäcka om ventilationen inte fungerar som den ska eller om den presterar under förväntan.

Konsekvenserna av en dåligt fungerande ventilation kan vara betydande, påverka både ekonomi och hälsa negativt. Energikostnaderna kan öka avsevärt och den inomhusluft som vi andas kan bli dålig, vilket kan leda till diverse hälsoproblem såsom allergier, huvudvärk och trötthet. Därav har staten infört en lag som kräver obligatorisk ventilationskontroll, det vill säga OVK-besiktning i Stockholm.

Eftersom olika fastigheter har olika typer av ventilationssystem är det nödvändigt att inspektörerna som utför OVK-besiktningar har rätt kompetens för respektive system. Det kan handla om mekanisk frånluft, självdrag eller frånluft med värmeåtervinning. Kommunens byggnadsnämnd har ansvar för tillsyn, men det är fastighetsägarens ansvar att boka och genomföra en OVK-besiktning i Stockholm. Beroende på lokalernas verksamhet varierar tidsintervallen mellan OVK-besiktningarna. För förskolor, skolor och vårdlokaler är det tre år, medan det är samma intervall för flerbostadshus och kontor. Flerbostadshus med FX, FT eller FTX-ventilation ska genomgå besiktning vart sjätte år, medan en- eller tvåbostadshus endast besiktigas vid nybyggnation eller nyinstallation. Äldre protokoll bör finnas tillgängliga via din kommun.

Så går en OVK-besiktning till i praktiken

När du har bokat tid med ett specialiserat företag för OVK-besiktningar kommer deras inspektör att utföra en grundlig genomgång. Ett flertal faktorer kommer att kontrolleras:

  • Ren ventilation: Inspektören kommer att säkerställa att ventilationssystemet är fritt från föroreningar som kan påverka inomhusluften negativt.
  • Tillgänglig information: Instruktioner och skötselråd måste vara lättåtkomliga och tydliga för alla boende.
  • Korrekt funktion: Ventilationssystemet måste fungera som det ska för att garantera en sund inomhusmiljö.
  • Överensstämmelse med bestämmelser: Inspektionen innefattar att säkerställa att systemet uppfyller de krav och regler som var på plats vid installationen.
  • Förslag på förbättringar: Inspektören kommer även att ge rekommendationer om åtgärder som kan öka ventilationssystemets funktion och effektivitet.

När OVK-besiktningen i Stockholm är genomförd kommer ett officiellt intyg att utfärdas. Detta intyg bör placeras väl synligt inom fastigheten. Dessutom kommer en protokoll att upprättas, med kopior till fastighetsägaren och kommunen.

Kategorier
Ventilation

Ta hjälp av en ventilationspecialist för bättre inomhusluft

För att vara en framgångsrik husägare är det nödvändigt att förstå hur saker och ting fungerar i hemmet. Ett hus kräver årligt arbete och underhåll, och det är viktigt att ha grundläggande kunskap om var olika system och komponenter finns samt hur de ska skötas.

Ventilation är en sådan aspekt som många inte tänker på eller ens funderar över kvaliteten på den luft vi andas inomhus. För att ventilationssystemet ska fungera optimalt behöver vi regelbundet kontrollera det. Om filtren är igentäppta av damm och smuts kan vi inte få den friska luften vi behöver.

Fördelarna med regelbunden kontroll och rengöring

Genom att anlita specialister inom ventilation i Uppsala kan vi säkerställa att vårt hem har ett fungerande ventilationssystem. Vid en ventilationsservice utför kontrollanten en noggrann genomgång av rör och filter för att identifiera eventuella skador, fel eller oönskade partiklar i systemet. Som husägare bör man genomföra sådana kontroller vart fjärde till femte år. Det är då viktigt att ta kontakt med experter som kan hjälpa till.

En professionell ventilationsservice kan erbjuda följande tjänster:

1. Inspektion av ventilationsrör och filter

En erfaren specialist kommer att inspektera alla ventilationsrör och filter noggrant för att säkerställa att de är i gott skick och fungerar korrekt. Eventuella skador eller blockeringar kommer att upptäckas och åtgärdas.

2. Rengöring av ventilationssystemet

Specialisten kommer att rengöra ventilationssystemet för att avlägsna damm, smuts och andra föroreningar som kan ha samlats i rören. Detta kommer att förbättra luftkvaliteten och effektiviteten hos ventilationssystemet.

3. Åtgärdande av problem och reparationer

Om det upptäcks några problem eller skador under inspektionen kommer specialisten att kunna utföra nödvändiga reparationer eller rekommendera lämpliga åtgärder för att åtgärda situationen. Det kan till exempel innefatta utbyte av trasiga delar eller justering av ventilationsinställningar.