Kategorier
Ventilation

Har du full koll på din OVK-besiktning i Stockholm?

Ventilationssystemet i din fastighet är av grundläggande betydelse för såväl fastighetens välbefinnande som de människor och djur som befinner sig inom dess väggar. Det är dock ofta svårt att genast upptäcka om ventilationen inte fungerar som den ska eller om den presterar under förväntan.

Konsekvenserna av en dåligt fungerande ventilation kan vara betydande, påverka både ekonomi och hälsa negativt. Energikostnaderna kan öka avsevärt och den inomhusluft som vi andas kan bli dålig, vilket kan leda till diverse hälsoproblem såsom allergier, huvudvärk och trötthet. Därav har staten infört en lag som kräver obligatorisk ventilationskontroll, det vill säga OVK-besiktning i Stockholm.

Eftersom olika fastigheter har olika typer av ventilationssystem är det nödvändigt att inspektörerna som utför OVK-besiktningar har rätt kompetens för respektive system. Det kan handla om mekanisk frånluft, självdrag eller frånluft med värmeåtervinning. Kommunens byggnadsnämnd har ansvar för tillsyn, men det är fastighetsägarens ansvar att boka och genomföra en OVK-besiktning i Stockholm. Beroende på lokalernas verksamhet varierar tidsintervallen mellan OVK-besiktningarna. För förskolor, skolor och vårdlokaler är det tre år, medan det är samma intervall för flerbostadshus och kontor. Flerbostadshus med FX, FT eller FTX-ventilation ska genomgå besiktning vart sjätte år, medan en- eller tvåbostadshus endast besiktigas vid nybyggnation eller nyinstallation. Äldre protokoll bör finnas tillgängliga via din kommun.

Så går en OVK-besiktning till i praktiken

När du har bokat tid med ett specialiserat företag för OVK-besiktningar kommer deras inspektör att utföra en grundlig genomgång. Ett flertal faktorer kommer att kontrolleras:

  • Ren ventilation: Inspektören kommer att säkerställa att ventilationssystemet är fritt från föroreningar som kan påverka inomhusluften negativt.
  • Tillgänglig information: Instruktioner och skötselråd måste vara lättåtkomliga och tydliga för alla boende.
  • Korrekt funktion: Ventilationssystemet måste fungera som det ska för att garantera en sund inomhusmiljö.
  • Överensstämmelse med bestämmelser: Inspektionen innefattar att säkerställa att systemet uppfyller de krav och regler som var på plats vid installationen.
  • Förslag på förbättringar: Inspektören kommer även att ge rekommendationer om åtgärder som kan öka ventilationssystemets funktion och effektivitet.

När OVK-besiktningen i Stockholm är genomförd kommer ett officiellt intyg att utfärdas. Detta intyg bör placeras väl synligt inom fastigheten. Dessutom kommer en protokoll att upprättas, med kopior till fastighetsägaren och kommunen.